1. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐCDGS năm 2019: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-29-qd-hdgsnn-ngay-10-thang-07-nam-2019-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-2019_506/

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2021: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-26-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2021_653

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

5. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php

6. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

7. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

8. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/

9. Tra cứu Impact Factor: 2020JournalImpactFactors

10. Nafosted: Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

11. Tạp chí trong danh mục Beallslist: https://beallslist.net/

12. Predatory: https://predatoryjournals.com/

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn