STT Tên học phần* Link download
1 Tin học ứng dụng cơ bản (môn chung)  
2 Giáo dục thể chất 1 (môn chung)  
3 Giáo dục Quốc phòng – An ninh (môn chung)  
4 Anh văn không chuyên 1 Download
5 Anh văn không chuyên 2 Download
6 Anh văn không chuyên 3 Download
7 Anh văn không chuyên 4 Download
8 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Download
9 Logic học đại cương Download
10 Tâm lý học đại cương Download
11 Pháp luật đại cương Download
12 Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Download
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh Download
14 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa Download
15 Cơ sở văn hoá Việt Nam Download
16 Môi trường và con người Download
17 Xã hội học đại cương Download
18 Mỹ học đại cương Download
19 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Download
20 Phương pháp nghiên cứu khoa học – chính trị học Download
21 Lịch sử triết học Download
22 Những vấn đề thời đại ngày nay Download
23 Khoa học quản lý Download
24 Chính trị học đại cương Download
25 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật Download
26 Lịch sử ngoại giao Việt Nam Download
27 Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Download
28 Lịch sử các học thuyết kinh tế Download
29 Chính trị Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội Download
30 Chính sách công Download
31 Đại cương chính trị học so sánh Download
32 Lịch sử tư tưởng chính trị Download
33 Phương pháp giảng dạy chính trị học Download
34 Lý luận và lịch sử tôn giáo Download
35 Xây dựng Đảng Download
36 Chính trị học phát triển Download
37 Xu hướng chính trị đương đại Download
38 Quyết sách chính trị Download
39 Quyền lực chính trị Download
40 Địa chính trị Download
41 Niên luận chính trị học Download
42 Đảng chính trị Download
43 Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay Download
44 Quan hệ chính trị quốc tế Download
45 Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị Download
46 Thể chế chính trị thế giới đương đại Download
47 Tiểu luận tốt nghiệp Download
48 Chuyên đề lịch sử tư tưởng Việt Nam Download
49 Khóa luận tốt nghiệp Download
50 Lịch sử khẩn hoang Nam Bộ Download
51 Phong tục tập quán lễ hội Việt Nam Download
52 Lịch sử văn minh thế giới Download
53 Tiếng Việt thực hành Download
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 126 Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 *Số nhánh văn phòng khoa: 172 *Số nhánh văn phòng bộ môn: 287
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: khoallct@tvu.edu.vn; Kỹ thuật: phanhuutai@tvu.edu.vn